Algemene voorwaarden

Vraag en Aanbod Religieuze Voorwerpen is een initiatief van Museum Catharijneconvent.

Museum Catharijneconvent (hierna te noemen “portaalhouder”) garandeert dat hij in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal handelen en alle verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende wetgeving zal naleven c.q. nakomen. Een verplichting kan zijn om de verwerking van persoonsgegevens aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Portaalhouder garandeert de rechtmatigheid van het gebruik van persoonsgegevens, verwerking, archivering, het doel van het gebruik en de uitwisseling van persoonsgegevens en enig ander gebruik.

Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden Vraag en Aanbod Religieuze Voorwerpen

1.1
Deze overeenkomst beschrijft de voorwaarden die van toepassing zijn bij het gebruik van Vraag en Aanbod Religieuze Voorwerpen. Door gebruik te maken van de website van Vraag en Aanbod Religieuze Voorwerpen (hierna te noemen “portaal”), aanvaarden de gebruikers deze algemene voorwaarden. 

1.2
De portaalhouder heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Dit zal geschieden door middel van het plaatsen van een nieuwe, aangepaste overeenkomst op de website Vraag en aanbod Religieuze Voorwerpen. Wijzigingen treden direct na bekendmaking of op een ander tijdstip als in de bekendmaking vermeld, in werking.

Artikel 2. De dienstverlening

2.1
Het portaal biedt aanbieders en aanvragers een online platform. De portaalhouder faciliteert via het portaal in het contact tussen aanbieder en aanvrager (hierna individueel te noemen “gebruiker” en gezamenlijk “gebruikers”). De portaalhouder is nooit partij bij een overeenkomst tussen gebruikers.

2.2
Het portaal kan voor onderhoud of veiligheid tijdelijk worden gesloten.

2.3
De op het portaal getoonde content is bedoeld voor niet-particuliere aanbieders en aanvragers van religieuze voorwerpen. 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1
De portaalhouder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop gebruikers invulling geven aan hun rechten en plichten over en weer. De portaalhouder is niet aansprakelijk voor de geleverde voorwerpen die door gebruikers worden geleverd en aanvaard. Het is voor de portaalhouder niet mogelijk de opgegeven identiteit van elke gebruiker te controleren. Portaalhouder heeft het recht om gebruikers die, naar oordeel van de portaalhouder, frauduleus of anderszins onbehoorlijk handelen de toegang tot het portaal te ontzeggen.

3.2
Na aanvragen van voorwerpen bij aangesloten aanbieders via het portaal worden de aanvragen doorgegeven aan de betreffende aanbieder van het voorwerp van uw keuze. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van de aanbieder in kwestie gesloten. De portaalhouder is geen partij in deze overeenkomst omdat er geen invloed kan worden uitgeoefend op de onderlinge afspraken tussen aanbieder en aanvrager.

3.3
Het portaal kan links bevatten naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen of kan daar op een andere manier naar verwijzen. De portaalhouder heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links op het portaal houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Artikel 4. Vrijwaring

De gebruikers vrijwaren de portaalhouder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan de portaalhouder toerekenbaar is. Indien portaalhouder uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan zijn de gebruikers gehouden de portaalhouder zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hen in dat geval verwacht mag worden. Mochten de gebruikers in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is portaalhouder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van portaalhouder en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de gebruikers.

Artikel 5. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij portaalhouder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 6. Vindplaats en wijziging voorwaarden

De voorwaarden van Vraag en Aanbod Religieuze Voorwerpen zijn te vinden op de website www.religieuserfgoed.nl/vraagenaanbod. Op deze website staat de meest recente versie. Deze versie vervangt alle voorgaande algemene voorwaarden. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 7. Overdrachtsovereenkomst tussen aanbieder en aanvrager

7.1
Indien aanbieder door het portaal voorwerpen aanbiedt aan aanvragers, is de aanbieder verantwoordelijk voor de naleving van de daarvoor geldende specifieke wettelijke bepalingen, zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

7.2  
Eventuele afspraken over vergoedingen en levering, die rechtstreeks tussen aanbieder en aanvrager zijn overeengekomen, dienen onderling, zonder tussenkomst van de portaalhouder te worden afgewikkeld.

Artikel 8. Accounts

8.1
Een inlogaccount is strikt persoonlijk. Inloggegevens dienen door gebruikers zorgvuldig te worden beschermd en beheerd.

8.2
Ter bescherming van het portaal en haar gebruikers behoudt de portaalhouder zich het recht voor accounts (tijdelijk dan wel definitief) te blokkeren. De portaalhouder is hiervoor geen verantwoording aan betrokkene(n) verschuldigd. Bij een blokkade vervallen alle aanvragen en reacties behorende bij het betreffende account. De portaalhouder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van de blokkade. 

Artikel 9. Persoonsgegevensverwerking en Privacyverklaring

9.1
Portaalhouder respecteert de privacy van alle gebruikers van het portaal en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Portaalhouder zal uw persoonsgegevens nadrukkelijk niet verhuren, vervreemden dan wel ter beschikking stellen aan derden. Portaalhouder gebruikt persoonlijke gegevens alleen om aanvragen snel en gemakkelijk af te handelen. Voor de afhandeling van een aanbod of aanvraag zijn naam, e-mailadres en afleveradres nodig en om alle betrokkenen op de hoogte te houden van het afhandelingsproces.

9.2
Portaalhouder zal persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen in de navolgende gevallen:
a. als derden zijn betrokken bij het uitvoeren van aanbod of aanvraag;
b. als portaalhouder daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is en/of portaalhouder daartoe genoodzaakt is als gevolg van een (gerechtelijke) procedure;
c. als één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat portaalhouder fuseert met een derde partij.

9.3
Portaalhouder maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Portaalhouder gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens de bestelling geen cookies ontvangt.

9.4
Dit privacyreglement is niet van toepassing op internetsites van derden die mogelijk door middel van verwijzingen (zogeheten ‘links’) met deze site zijn verbonden. Door het aanklikken of volgen van de verwijzingen, wordt deze site verlaten. Portaalhouder heeft geen zeggenschap over de inhoud van internetsites van derden en is niet op de hoogte van de aldaar geldende privacyregels. Het is verstandig om bij gegevensverstrekking op internetsites van derden eerst het daar geldende privacybeleid door te nemen. Portaalhouder accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

9.5
Dit privacyreglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.

9.6
Hebt u vragen over dit privacyreglement? Dan kunt u een e-mail sturen aan vraagenaanbod@catharijneconvent.nl.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met gebruikers van het portaal is het Nederlands recht van toepassing.