Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op deze internetsite. Leest u deze disclaimer zorgvuldig door.
Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten van Museum Catharijneconvent en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
Ondanks dat Museum Catharijneconvent tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, geeft Museum Catharijneconvent expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Museum Catharijneconvent geeft geen garantie dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Intellectuele eigendomsrechten
Museum Catharijneconvent, of van de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is verboden om informatie van deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Museum Catharijneconvent of van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Museum Catharijneconvent behoudt zich het recht voor de inhoud op haar website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Museum Catharijneconvent is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een wijziging. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De op deze website getoonde informatie wordt door Museum Catharijneconvent met constante zorg en aandacht samengesteld. Het is desondanks mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Museum Catharijneconvent behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.